Aanbod - NA de lessen

Lager en secundair onderwijs

 

 

Sportclubs en sportdiensten bieden veel beweeg- en sportmogelijkheden voor kinderen en jongeren. Toch zijn er heel wat kinderen en jongeren die de weg naar de sport niet vinden.  Deze groep kan de school bereiken via een naschools beweeg- en sportaanbod: recreatief bewegen en sporten op woensdagnamiddag, onmiddellijk na de lessen op school (lager onderwijs) of in de buurt van de school (secundair onderwijs) met klas (school)genoten.

Om naschoolse spel- en sportactiviteiten te stimuleren dien je aandacht te hebben voor een mogelijk aanbod op:

Woensdagnamiddag

Woensdagnamiddag is in veel scholen de ideale gelegenheid om de eigen leerlingen extra beweeg- en sportkansen te bieden. Dat kan door kinderen en jongeren te laten kennismaken met een brede waaier van sporten. Dit kan in de vorm van initiaties, trainingen, activiteiten op de school zelf of via ‘interscolaire’ ontmoetingen. Elke school kan ingaan op het gevarieerd aanbod van SVS, maar ook van de sportdiensten, Bloso of andere sportieve partners. Dit aanbod bestaat zowel uit recreatieve als competitieve activiteiten.

Het aanbod van SVS op woensdagnamiddag: een pleidooi voor KERNWERKING 

 

Voor het aanbod van SVS op woensdagnamiddag wordt de ‘kernwerking’ als middel gehanteerd om zoveel mogelijk bewegings- en sportkansen te bieden op lokaal niveau, dicht bij de school. Zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs realiseert SVS via de kernwerking een nauwer en frequenter contact met de scholen.

Een kern kan 5 tot 20 scholen omvatten afhankelijk van de lokale onderwijssituatie. De scholen kunnen uit 1 of meerdere gemeenten komen. In een (grotere) stad kan de kern slechts een gedeelte van de stad omvatten. Meerdere kernen in eenzelfde grootstad zijn dus mogelijk.

De driehoek school-gemeente-sportclub staat centraal. Men streeft een samenwerkingverband met de gemeentelijke sportdienst en de sportclubs na.

De nadruk ligt vooral op het feit dat elke school de kans moet krijgen om te genieten van ondersteuning voor de ontwikkeling van schoolsport in de eigen school en te genieten van een minimumaanbod georganiseerde schoolsportactiviteiten in de onmiddellijke omgeving van de school.


 

De achterliggende doelstellingen van kernwerking zijn:

 • jongeren stimuleren tot een gezonde, sportieve levensstijl in ideale omstandigheden;
 • een lage instapdrempel voor deelname aan woensdagnamiddagactiviteiten;
 • door een vertrouwde omgeving;
 • door activiteiten gratis aan te bieden;
 • door het verminderen van (verre) verplaatsingen (verplaatsingstijden en onkosten blijven beperkt en de actieve sporttijd neemt toe);
 • lokaal overleg en samenwerking stimuleren in de driehoek school-gemeente- sportclub;
 • inspelen op de lokale interesses en noden.

Hoe wordt de kernwerking in de praktijk toegepast?

 • een provincie wordt ingedeeld in kernen, elke school is ondergebracht in een kern;
 • de lokale verankering gebeurt in samenwerking met de gemeente. SVS speelt hierin een belangrijke rol als inspirator en katalysator;
 • een SVS-medewerker begeleidt actief één of meerdere kernen ter ondersteuning van de schoolsportgangmakers. Deze kernverantwoordelijke verzorgt ook de communicatie met de lokale overheid;
 • er wordt minstens één kernvergadering georganiseerd per schooljaar. Op deze vergadering worden de planning en de organisatorische afspraken vastgelegd. Dit moment wordt eveneens benut om ruimere informatie over schoolsport uit te wisselen.

Eigen georganiseerd sportaanbod op woensdagnamiddag.

De school kan zelf spel- en sportactiviteiten aanbieden op maat van de leerlingen, zodat elke leerling extra kansen krijgt. Hierbij gelden bijzondere aandachtspunten:

 • zoveel mogelijk kinderen proberen in contact te brengen met diverse sport- en spelvormen;
 • nieuwe sporttrends aanbieden die aansluiten bij de leefwereld van de kinderen/jongeren;
 • leerlingen laten proeven van verschillende sporten, zowel competitieve, recreatieve, traditionele als nieuwe sporten;
 • deelnemen aan activiteiten op lokaal niveau waarbij de instapdrempel zo laag mogelijk ligt en waarbij de samenwerking met de lokale overheid en de lokale clubs extra aandacht krijgt;
 • leerlingen aanmoedigen om tot een permanente sportbeoefening te komen.

Deelname aan interscolaire niet SVS-gerelateerde activiteiten.

De school kan op eigen initiatief sportieve ontmoetingen met andere scholen organiseren.
De school kan deelnemen aan een sportorganisatie die derden organiseren: sportdienst, sportclub, … .


 

schoen

Actieve opvang  / Beweeg- en sportaanbod onmiddellijk na de lessen

Actieve opvang 

Voor-en naschoolse kinderopvang is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Heel wat kinderen brengen er vrije tijd door wanneer hun ouders niet beschikbaar zijn. Kinderopvang vervult dan ook een belangrijke maatschappelijke functie zowel op economisch, pedagogisch als sociaal vlak.
Een veilige, stimulerende en actieve opvang waar kinderen zich opperbest voelen … daar gaan school, opvang en ouders toch samen voor?
Vindt jouw school het belangrijk dat kinderen in de opvang gezond en voldoende bewegen, niet teveel zitten?

 

Ongestructureerd bewegingsaanbod  

Actieve kinderopvang (AKO)

VIGeZ, Kind en Gezin én SVS hebben een nieuwe methodiek en randvoorwaarden uitgestippeld voor een actievere kinderopvang.
AKO  heeft oog voor een ongestructureerd bewegingsaanbod, activerend toezicht, de beperking en onderbreking van langdurig zittende activiteiten en schermtijd, vaststellingen en aanbevelingen betreffende evenwichtige dranken en tussendoortjesaanbod, mogelijke partners bij het uitbouwen van actieve kinderopvang, geschikte stimuli, activerende werkvormen en relevante afspraken.

Meer info: 
www.actievekinderopvang.be

 

Beweeg- en sportaanbod onmiddellijk na de lessen

Via het naschools beweeg- en sportaanbod willen SVS en Bloso scholen aanzetten om naschoolse sportactiviteiten te organiseren aansluitend op de lesuren om zo leerlingen de mogelijkheid te geven meer te bewegen en te sporten.
Dit gebeurt op eigen initiatief van de school. De school kan ook inspelen op het aanbod dat SVS en Sport Vlaanderen ontwikkelden in het kader van ‘Brede school met sportaanbod’ met name ‘Sportsnack’ voor het basisonderwijs en ‘SNS’ voor het secundair onderwijs.


 

SportSNACK (Sportief Naschools-ACtieve-Kids).
Dit initiatief kadert in het concept van 'Brede School met Sportaanbod'.
In overleg met de gemeente, een Brede School-medewerker (voorheen Follo’s = Flexibele Opdracht Leerkracht L.O.) of een SVS-medewerker kunnen basisscholen de kinderen een gevarieerd aanbod aan spel en sport bieden aansluitend op de lesuren. Dit gebeurt onder professionele begeleiding en zoveel mogelijk in de eigen school. Al spelend kunnen de kinderen zich uitleven tijdens deze sportieve naschoolse sportactiviteiten alvorens thuis het schoolwerk aan te vatten.
Dé succesfactor voor de Sportsnack is de lage instapdrempel: de activiteiten vinden plaats in de vertrouwde omgeving, samen met bekende schoolmakkers en zonder bijkomende verplaatsingen. Een moeilijkheid bij deze organisatievorm is wel het vinden van voldoende lesgevers.

Meer info: https://www.sport.vlaanderen/sportactiviteiten/voor-elke-leeftijd-wat/sport-na-school/

SNS (Sport Na School).
De ‘SNS-pas’ is een sportpas die leerlingen van het secundair onderwijs kunnen aankopen. Hiermee kunnen ze gedurende één of twee semester(s) deelnemen aan allerlei sportvormen na de schooluren in de omgeving van de school. Voor de scholen is de belasting minimaal: zij doen de promotie, innen het deelnamegeld, verspreiden de passen onder de leerlingen en stellen hun infrastructuur ter beschikking.
Succesfactoren:  leerlingen kiezen wanneer en met wie ze gaan sporten. Ze kunnen kiezen uit een groot aanbod sporten en voor een klein deelnamebedrag. De jongeren verplaatsen zich zelfstandig naar de activiteit.

Meer info: www.sportnaschool.be

Sportateliers – trainingen.
Het structureel uitbouwen van de naschoolse sport kan ook via het oprichten van sportateliers op school. Leerlingen kunnen kiezen welk atelier ze gedurende bepaalde tijd volgen (bvb. Start to run, voorbereiding van een dansvoorstelling, ....) of het organiseren van vaste trainingsmomenten voor schoolploegen.
Kinderen en jongeren die niet aangesloten zijn in een sportclub, maar toch willen sporten in schoolverband kan de oprichting van een recreatieve schoolsportclub drempelverlagend zijn.


 

schoen

Doorstroming naar sportclubs

De realisatie van een beweeg- en sportbeleid heeft aandacht voor het stimuleren van doorstroming naar de sportclubs.
Samenwerking met sportclubs verlaagt de drempel voor sporten in  clubverband en bevordert de doorstroming naar de sportclubs. Een goede wisselwerking tussen sport in en buiten de school is een must. Hierdoor slaat de school een brug naar sportclubs.

Ook de sportclub kan inspanningen leveren om niet enkel de sportieve, actieve leerlingen te bereiken, maar ook de minder- of niet sportieve leerling of de leerlingen die door hun kansarme situatie uit zichzelf de stap niet zetten.
Sportclubs zouden ook leerlingen de mogelijkheid moeten bieden om recreatief te sporten.

Meer info: www.sport.vlaanderen