Beleid

Het beleidsinstrument ‘Sport beweegt je school’ geeft aan op welke wijze een school procesmatig én kwalitatief via drie bouwstenen (beleid, aanbod, focus) en de online instrumenten (checklist, inspiratieboxen, monitoring) kan werken aan een structureel, integraal en geïntegreerd bewegings- en sportbeleid.
Om sturing te geven aan het verander/verbeterproces voor het bewegings-en sportbeleid op school  hanteren we de Plan-Do-Check-Act—cyclus: de PDCA.

De PDCA-cyclus

De uitbouw van een bewegings- en sportbeleid op school is een cyclisch proces. Dit proces wordt voorgesteld door de PDCA-cyclus. De cirkelvorm geeft aan dat er geen vast begin- en eindpunt is. De school kan, op basis van haar eigen situatie, instappen in om het even welke stap van de cyclus. Belangrijk is wel om alle stappen in het proces mee te nemen.

 

Concept-beleid Plan Act Do Plan