PDCA actBeleid - PDCA-cyclus - A: ACT 

Stap 8: Integreren en verankeren

‘Verankeren’ betekent dat de processen van het bewegings- en sportbeleid geïntegreerd worden in het schoolbeleid.
Verankeren is belangrijk om:

  • het bewegings- en sportbeleid een plaats te geven in het opvoedingsproject van de school;
  • de bewegings- en sportactiviteiten zoveel mogelijk te laten aansluiten bij en in te bedden in het dagelijkse schoolleven;
  • vertrekkende van de resultaten van de monitoring de doelen en acties, indien nodig, aan te passen en bij te sturen;
  • de aangetoonde effectiviteit van het bewegings- en sportbeleid ook als basis voor de voortzetting en de verankering, te benutten.

In deze fase van de PCDA-cyclus is er aandacht voor de verankering en de integratie van de gerealiseerde doelstellingen in het bewegings- en sportbeleid , in het gezondheidsbeleid en vervolgens in het schoolbeleid.

Dankzij de monitoring kunnen bijsturingen van de eventuele tekorten aangepakt worden.
Deze bijsturingen en het bijhorende overleg m.b.t. de nieuwe prioriteiten zijn aangewezen om het actieplan ‘Sport beweegt je school’ voor het volgende schooljaar weer in beweging te zetten.

Om  het bewegings- en sportbeleid te verankeren binnen een ruimer beleid is continue aandacht nodig.


Voor meer info binnen elke stap van de PDCA-cyclus: