Communicatie - Met leerlingen

Systematisch communiceren en participatie van leerlingen is een cultuur, een ingesteldheid die ingebed is in het functioneren van de school.  Samen school maken met leerlingen, leerkrachten, ouders en omgeving staat bij vele scholen in het schoolwerkplan maar in vele scholen klinkt het participatieverhaal  anders.
Neen nu een school die haar leerlingen tracteerde  op een fantastische schoolsportdag als kennismaking: het weer was stralend, uitdagende opdrachten, iedereen was actief en vooral… had hierover niet overlegd kunnen worden?!
Waarom komt samen school maken soms zo moeizaam van de grond?
Nochtans vertrekt een kwaliteitsvol bewegings- en sportbeleid vanuit de leerlingen die mee mogen participeren!

 

 

School en leerlingen een boodschap voor elkaar. 

Binnen de schoolsportwerking  is het betrekken  en inspraak geven van de leerlingen immers een fundamentele voorwaarde willen we de leerlingen aanzetten tot gezond beweeggedrag. Leerlingenparticipatie  betekent  dat leerlingen kunnen meedenken, mee praten, mee organiseren  en mee beslissen over de schoolsportwerking in en rond de school, voor, tijdens, tussen en na de lessen.
Leerlingen betrekken bij het bewegings- en sportbeleid kan betekenen dat hen naast formele structuren (zoals leerlingenraad, schoolraad) en informele inspraak mogelijkheden in de schoolsportwerking ( klasgesprek, leerlingenschoolsportraad)    dat je hen informeert waar je als school voor staat en welke aanpak je belangrijk vindt voor hun ontwikkeling en ontplooiing.
Daarnaast kan men  bij de organisatie van schoolsport met een gepaste aanpak iedereen betrekken in het sportgebeuren en zo aanzetten tot meer beweging en sport.

Leerlingen bereiken?  

Naast formele en informele inspraak mogelijkheden in de werking rond beweging en sport op school, kunnen we hen betrekken bij het uitbouwen van acties (bv.: de leerlingen organiseren zelf bewegings- en sportactiviteiten voor leerlingen), zo zorg je ervoor dat je activiteit een grotere draagkracht heeft. Een stap verder kan zijn om de verantwoordelijkheid en aansturing van   bewegings- en sportactiviteiten te leggen bij de leerlingen. Zo kunnen kinderen in de basisschool zelf een project uitwerken rond bv. leuke spelen voor de speelplaatswerking en kan men in het secundair onderwijs de leerlingen naschoolse sportactiviteiten laten organiseren.

Net zoals bij het schoolteam en de ouders moeten we binnen het specifiek kader van de school zoeken naar een geschikte werkwijze voor de leerlingenparticipatie.

Tips om via de schoolsportwerking leerlingenparticipatie te sensbilsieren

Basisonderwijs

 • De school kan onder leiding van een leerkracht een leerlingenraad oprichten waarin schoolsport een vast agendapunt is. Er kunnen enkele leerlingen (3de graad) democratisch worden verkozen tot sportafgevaardigde.
 • Er is een sportpostbus voor goede ideeën, of de leerlingen doen een enquête aan de hand van een vragenlijst.  De goede voorstellen kunnen door de leden van de schoolsportraad gebundeld en worden voorgelegd om uit te werken. Iemand maakt een overzichtskalender van de aangeboden sporten.
 • In het begin van het schooljaar kan men best de vergaderdata vastleggen. Dit kunnen korte overlegmomenten tijdens de middag zijn om de werking te evalueren. ‘Worden de afspraken rond uitlening nageleefd?’
 • De leerlingen sporen andere leerlingen aan tot deelname aan de middagsport of naschoolse sport. Ze maken zelf op pc flyers of printen de SVS aankondigingsbriefjes en affiches af van de SVS-website.
 • Leerlingen maken verslagen en tekeningen over de sportactiviteiten om in de schoolkrant of op de website van de school te plaatsen. Er kan op een centrale plaats in de school een sport-infobord worden geplaatst dat met tekeningen en spandoeken wordt ingekleed.
 • Leerlingen beheren zelf het spelmateriaal/sportkoffer, regelen de uitleendienst en controleren telkens het teruggebrachte materiaal. De leerkracht moet zorgen voor een door-schuifsysteem en een reglement zodat de verantwoordelijken hun uitleendienst kunnen structureren.
 • Hulp bij de organisatie van de middagsport. De leerlingen zetten het materiaal klaar en helpen opruimen. Iemand verzorgt de arbitrage en houdt de uitslagen bij.
 • Ploegverantwoordelijken aanstellen bij deelname aan interscolaire activiteiten. Hij/zij geeft het goede voorbeeld en verzamelt de ploeg tijdig of tijdens een tornooi wanneer er moet worden gespeeld.
 • Oudere leerlingen helpen activiteiten begeleiden van jongere leerlingen.

Secundair onderwijs

 • Leerlingen richten een leerlingen(sport)raad op. Elke klas kiest een sportafgevaardigde die de klas vertegenwoordigt in de leerlingen(sport)raad.
 • Een enquête onder de leerlingen rond bv. het bewegingsmogelijkheden op school, favoriete sporten, aangeslotenen aan een sportclub,…
 • De organisatie van een leerlingenconferentie rond het thema ‘Wat en waarom voldoende beweging?’.
 • Organiseren van informele inspraakmomenten bv. klasgesprekken onder begeleiding van leden van de werkgroep
 • Aankondiging en promotie van activiteiten aan de leerlingen via sportrubriek in schoolkrant, ad valvas, website van de school, sport-infopunt
 • Leerlingen worden betrokken bij verslaggeving van de sportinitiatieven.
 • Uitslagenverwerking in schoolkrant en op website school.
 • Permanentie voorzien op het sport-infopunt.
 • Taken als organisator, scheidsrechter, taken ter ondersteuning van de communicatie en ICT, maar ook begeleidingstaken,…
 • Leerlingen organiseren zelf sportactiviteiten voor leerlingen.
 • Oudere leerlingen begeleiden sportactiviteiten voor jongere leerlingen.
 • Oefenprogramma’s uitwerken voor middagsport.
 • Beheer van het sportmateriaal en organisatie van de uitleendienst van sportmateriaal.
 • Ondersteuning van de middagsport, van oefenmomenten, van instuifmomenten, van sportateliers,…
 • Samenstellen van schoolploegen en organisatie van trainingsmomenten.
 • Opstellen van fitheiddagboek.
 • Organiseren van klassencompetities (opstellen van wedstrijdkalenders, leveren van scheidsrechters, uitslagen verwerking en bijhouden rangschikking).
 • Leerlingen die aangesloten zijn bij een sportclub stellen deze sport en/of club voor aan medeleerlingen of aan de klas.
 • Oudere leerlingen nemen het peterschap waar om jongere leerlingen of klassen te begeleiden bij het sportgebeuren: de peter informeert, enthousiasmeert, begeleidt,…..
 • Promotie van het gebruik van de fiets,….
 • Promotie van gezonde eet - en drankgewoonten.
 • Organisatie van sportieve of culturele uitwisselingen met een buitenlandse school.
 • Sportaanbod op school in de kijker plaatsen op opendeurdagen, ouderavonden of andere infomomenten.
 • Ontwerpen van sportpostbus voor goede ideeën schoolsport.