Communicatie - Met ouders

Als het gaat om een gezonde leefstijl bij kinderen en jongeren met aandacht voor voldoende beweging en sport, dan hebben ouders en school een gedeelde taak. Door het betrekken van ouders ( ouderbetrokkenheid) worden ze zich meer bewust van hun eigen rol in de gezonde opvoeding van hun kind. Ouders kunnen niet alleen de boodschappen die de school meegeeft thuis ondersteunen , ze kunnen  zich ook gesteund voelen voor hun aanpak thuis door de initiatieven binnen de school.
Ouderbetrokkenheid valt  of staat met goede contacten en een  goede communicatie met de school. Ouders en school hebben immers hetzelfde belang: het welzijn van het kind.  Ouderbetrokkenheid zorgt dus voor een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel en daardoor kan een gezonde opvoeding zo goed mogelijk gerealiseerd worden.
Goede, persoonlijke communicatie is daarom onmisbaar.

 

 

School en ouders: een boodschap voor elkaar. 

Ouders betrekken bij het bewegings- en sportbeleid kan betekenen dat je hen informeert over waar  je als school voor staat en welke aanpak je belangrijk vindt voor de algemene ontwikkeling en ontplooiing van de kinderen/jongeren.  Aandacht voor een gezonde leefstijl en voldoende beweging en sport op school  maakt ook deel uit van je schoolvisie, waarmee je je als school misschien wel onderscheidt. Het is  belangrijk om je visie hierover uit te dragen naar de ouders door hierover met ouders in gesprek te gaan en hen te informeren.

Ouders bereiken? 

Ouders betrekken bij het uitwerken van een geïntegreerd bewegings- en sportbeleid is niet altijd een evidente zaak, maar wel noodzakelijk. Wil de school uit haar schoolsportwerking een duurzaam en groot rendement halen dan is het noodzakelijk dat er overeenstemming en linken worden gezocht met het thuismilieu, dat een zeer grote invloed heeft op het bewegingsgedrag van het kind of de jongere. Binnen deze communicatie kan belang gehecht worden aan enerzijds ouders op de hoogte te houden van het verloop van de schoolsportwerking en evt. afspraken en anderzijds ouders inspraak te geven in het schoolbeleid.  Op die manier wordt de participatie van ouders gestimuleerd en wordt de afstemming tussen school- en thuismilieu versterkt.

Ouders zijn niet altijd voldoende op de hoogte van het belang van voldoende gezond bewegen. Ook de rol en mogelijkheden van de school omtrent beweging wordt door hen soms verkeerd gepercipieerd. Om ouders te sensibiliseren is – net zoals bij het schoolteam – het (samen) organiseren van positieve acties van belang.

Voorbeelden van sensibiliserende bewegingsactiviteiten voor ouders

 • Organiseer op opendeurdagen of schoolfeesten bewegingsactiviteiten voor de ouders.
 • Ouders via bv. oudercontact of brief stimuleren om zelf met hun kind met de fiets of te voet naar school te gaan.
 • Er worden start to … sessies ingericht, ook toegankelijk voor de ouders.
 • Er worden op school bewegings- en sportactiviteiten  gehouden waaraan ook ouders kunnen deelnemen.
 • Je reikt de mogelijkheid tot een persoonlijke fitheidstest aan via de leraar L.O. of een externe professional (bewegingsconsulent, e.a.).
 • Publiceer een artikel in het schoolkrantje rond  bewegingsactiviteiten die georganiseerd worden op school
 • Organiseer een ouderavond rond  de ontwikkelingen van het bewegings- en sportbeleid, het aanbod van bewegingsactiviteiten ,…
 • Bezorg de ouders extra achtergrondinformatie over het belang van voldoende beweging (bv. folder,…).
 • Ouders vanuit hun professionele of persoonlijke expertise aantrekken als adviseur voor actieve participatie in de ontwikkeling van het bewegings- en sportbeleid.

Binnen het structureel kader voor de werking rond beweging  en sport op school dient gezocht te worden naar een geschikte werkwijze voor de ouderparticipatie.

Naast het regelmatig agenderen van ontwikkelingen van het bewegings- en sportbeleid binnen de ouderraad of oudervereniging, het organiseren van mailings of opnemen in nieuwsbrieven, dient er ook rechtstreeks inspraak te zijn in de werkgroep van de school.

Praktisch is het vaak niet haalbaar om vertegenwoordigers van ouders rechtstreeks aan de werkgroep op school te laten participeren en ook rond de representativiteit van een dergelijke vertegenwoordiging kunnen vragen gesteld worden. In praktijk echter blijkt het organiseren van (een) inspraakmoment(en) tussen ouders en de leden van de werkgroep op school  een meerwaarde te bieden. 

Tips voor de school om ouderparticipatie te vergroten:

 • Creëer een draagvlak door de meerwaarde  van ouderparticipatie duidelijk te maken aan het schoolteam . Zij zijn uiteindelijk degenen die het contact met ouders hebben.
 • Benader ouders zoveel mogelijk actief. Een brief meegeven is nog altijd veel vrijblijvender dan een persoonlijk gesprek.
 • Zorg voor een actieve oudervertegenwoordiging, die niet alleen veel contact heeft met de directie, maar ook weet wat er onder de ouders leeft. Hierbij kunnen ouderpanels of enquêtes ingezet  worden.
 • Regel meer contactmomenten tussen ouders en school, bijvoorbeeld bij het afsluiten van projecten en acties.
 • Zorg naast formele contactmomenten ook voor informele momenten, zoals gesprekjes met ouders op de speelplaats of ’s morgens en na de school bij de schoolpoort (schoolpoortouders).
 • Fluisterouders zijn ook een handige werkvorm wanneer er veel anderstalige ouders in de school aanwezig zijn. Zij kunnen discreet vertalen op ouderactiviteiten waar Nederlands gesproken wordt.
 • Een oudercafé is ook vaak een leuk initiatief. Ouders kunnen dan op een avond naar school komen voor een hapje en een drankje gekoppeld aan een bewegingsactiviteit. Op dergelijke momenten leren ouders van klasgenoten elkaar kennen en ontstaan misschien leuke ideetjes en goede initiatieven.
 • Hang op school, op een zichtbare plaats een ouderbrievenbus waar ouders  ideeën, opmerkingen in kwijt kunnen en hun wensen laten blijken.
 • Zorg voor interactie bij de ouderavonden. Geef ouders de ruimte om  bijvoorbeeld zelf een ‘bewegingstussendoortje’ te ervaren.
 • Activeer ouders om zelf ook hun steentje bij te dragen bij het tot stand komen van bv. een actieve speelplaats door te  helpen bij het schilderen van belijning, …
 • Motiveer ouders  om naschoolse bewegings- en sportactiviteiten mee te begeleiden.

na voor tussen tijdens