Communicatie - Met het schoolteam

Onder het schoolteam verstaan we zowel alle leraren als de directie, het middenkader en alle andere personeelsleden.
Om van de schoolsportwerking op school een bewegings- en sportbeleid te maken moet het schoolteam overtuigd zijn van het belang  om als school te werken aan meer ‘beweging’ op school en is gedeelde visie, inspraak en een brede betrokkenheid van het team nodig.  Door systematisch te communiceren en regelmatig overleg werkt de school aan een draagvlak.
Daarnaast dienen de personeelsleden in te zien dat een geïntegreerd bewegings- en sportbeleid op school geen zaak is van bepaalde functies (bv. lera(a)r(en) L.O.,)  maar een opdracht is voor elkeen, weliswaar met een verschillend engagement en inbreng.

 

 

School en leerkrachten een boodschap voor elkaar. 

Het schoolteam moet overtuigd zijn van het belang om als school te werken aan meer ‘beweging’ op school.  Het sensibiliseren van het schoolteam en de personeelsleden is een belangrijk aandachtspunt. Daarnaast hebben leraren en andere personeelsleden, zowel in het basisonderwijs als in het secundair onderwijs, individueel een voorbeeldfunctie voor de leerlingen. Het is dus belangrijk dat de leraren en personeelsleden een positieve houding hebben ten aanzien van het bewegings- en sport beleid op school en bij voorkeur hierin ook hun specifieke bijdrage zien en actief invullen. In praktijk dienen we binnen het schoolteam minimaal tot de afspraak te komen dat de gezamenlijk gemaakte afspraken door elk worden opgevolgd en dat geen tegenstrijdige communicatie wordt gegeven.

Binnen het schoolteam wordt een structureel werkkader uitgebouwd voor de werking rond beweging. Naast het genereren van betrokkenheid binnen het team, dient dit ook te gebeuren in functie van haalbaarheid en werkdruk. Elementen voor een efficiënte structuur zijn:

 • Het aanstellen van een ‘gezicht’, een bewegings- en sportcoördinator (schoolsportgangmaker), een aanspreekpunt voor de schoolsportwerking op school. Deze trekker is bij voorkeur een leraar (L.O.). In kleine scholen neemt de directie soms deze taak zelf op zich. Deze persoon heeft de opdracht de schoolsportwerking op elkaar af te stemmen en te coördineren.
 • Een werkgroep met hierin minimaal: een tweetal leraren (lera(a)ren L.O., gezondheidscoördinator, zorgcoördinator, interne begeleider zorg, …),  een directielid. Bij voorkeur wordt deze werkgroep aangevuld met de preventieadviseur, een evt. interne GOK-begeleider.
 • Formele steun van de directie via het expliciteren van het mandaat dat bewegings- en sportcoördinator en werkgroep krijgen t.a.v. team, leerlingen en ouders. Ook dient binnen de school nagegaan te worden of een engagement kan genomen worden in de vorm van budgettaire ruimte, een gedeeltelijke vrijstelling voor de coördinator, vergadertijd, …
 • Beschikken over communicatiekana(a)l(en) naar het volledige schoolteam toe. Om ervoor te zorgen dat alle personeelsleden achter de schoolsportwerking staan,  dienen ze  niet enkel op  de hoogte gebracht te worden over de geplande bewegings- en sportactiviteiten  op school  en over de ontwikkelingen van het bewegings- en sportbeleid  maar tevens dient het team in zijn geheel ook inspraak te hebben in dit beleid. Het hangt van de schoolorganisatie af hoe dit concreet gerealiseerd wordt. Zo kunnen er regelmatige feedback- en inspraakmomenten voorzien worden tijdens de personeelsvergadering , kan er via een nieuwsbrief naar het personeel gewerkt worden of kan je de ontwikkelingen van het bewegings- en sportbeleid  programmeren als onderwerp van een pedagogische studiedag binnen de school of de scholengemeenschap.

Leerkracht(en) bereiken? 

Om de betrokkenheid van het schoolteam te bewerkstelligen kan vertrokken worden vanuit :

 • De school als werkplek: de schoolsportwerking op school dient niet enkel gericht te zijn op de leerling, maar ook op de personeelsleden. Leraren en anderen zullen pas overtuigd zijn van het belang van beweging in de schoolwerking, wanneer ze dit ook zelf kunnen ervaren en hiervan ook voordelen ondervinden.
 • Sensibiliserende activiteiten: binnen het proces van duurzaam gedragsbehoud of –verandering is de bewustwording van eigen gedrag en noodzaak van verandering een vereiste. Positieve acties voor het personeel kunnen hiertoe bijdragen.
 • Nascholing: binnen het schoolteam dient expertise opgebouwd te worden. Deskundigheid kan onder andere in het team gebracht worden door nascholing voor één of meer personeelsleden.

Tips voor sensibiliseren van bewegings- en sportactiviteiten voor het schoolteam:

 • Bewustmaking  en sensibiliseren van het schoolteam door het zichtbaar maken van de activiteitenkalender aangaande beweging en sport op school (bv. affiche in leraarskamer, …), door een presentatie voor het schoolteam  over het ‘Waarom en het belang van beweging en sport op school’ tijdens de personeelsvergadering., folder voor het schoolteam  ‘Waarom de school werk wil maken van meer beweging’.
 • Tijdens de pedagogische studiedag worden informatie-  en praktijksessies over beweging en sport (bv. ‘Sport beweegt je school,  werken aan een bewegings- en sportbeleid’,  vorming rond bewegingstussendoortjes, werken aan een actieve kinderopvang,..)  voor het schoolteam op het programma gezet.  
 • Er worden tornooien gehouden tussen leerkrachten en/of de leerlingen
 • Leerkrachten worden gestimuleerd actief deel te nemen aan de schoolsportdag voor de leerlingen.
 • Het personeel kan gebruik maken van stappentellers om hun eigen bewegingsgedrag te ‘ervaren’.
 • De organisatie van lunchwandelingen binnen het team.
 • Er kunnen fietsvergoedingen gegeven worden (hoger dan het wettelijk verplichte)
 • Er worden start to run sessies ingericht.
 • Je reikt de mogelijkheid tot een persoonlijke fitheidstest aan via de leraar L.O., of een  externe bewegingsconsulent.

...

na voor tussen tijdens