Concept

Voor de gezondheid van de schoolgaande jeugd is de aanpak van een bewegings- en sportbeleid op school van groot belang. Het is een noodzakelijk onderdeel van het opvoedingsproject van iedere  school die een gezonde, veilige en fitte levensstijl voor al haar leerlingen vooropstelt.

Een gezond beweegmilieu op school én in de klas? Dat vraagt een stevig en weldoordacht beleid.
Belangrijk dat :

  • er samenhang is met andere referentiekaders zoals het gezondheidsbeleid, SES-beleid, zorg- en leerlingbegeleiding;
  • de gemaakte beleidskeuzes aangeven welke resultaten men al dan niet mag verwachten. Zo creëert de school een degelijk, daadkrachtig en effectief beleid. Dit beleid is bepalend voor de motivatie, de doelgerichtheid, de samenhang en de kracht van alle geleverde inspanningen. 

‘Sport beweegt je school’ ondersteunt de school stapsgewijs invulling te geven aan haalbare en realistische doelen om een kwalitatief bewegings- en sportbeleid uit te bouwen dat aansluit bij het opvoedingsproject van de school.

Hoe gaat dit te werk?

‘Sport beweegt je school’ vertrekt vanuit de brede definitie van gezondheid en gezondheidsbevordering in het Vlaamse onderwijs (www.gezondeschool.be ). Dit houdt o.m. in dat:

  • er aandacht is om preventief de psychische én fysieke gezondheid van leerlingen te verhogen;
  • een aanvullende werking aan de les bewegingsopvoeding/LO beoogd wordt;
  • de school gestimuleerd wordt om de gezondheidsbevorderende aanbevelingen te integreren in het dagelijkse (school)leven ook buiten de les L.O.. Deze aanbevelingen sluiten aan bij de actieve voedingsdriehoek; het voorlichtingsmodel van voeding en beweging in Vlaanderen;
  • er een procesmatige aanpak is die aanstuurt op een haalbare schoolsportwerking die op lange termijn effect oplevert en dit door de inbedding van bewegings- en sportinterventies doorheen het curriculum en het schoolleven van kinderen en jongeren;
  • er zowel een structurele, integrale als geïntegreerde aanpak is.

 

concept focus beleid aanbod monitoring checklist

 

Het actieplan ‘Sport beweegt je school’ stoelt hiervoor op 3 bouwstenen:

1. Beweging/Sport en BELEID

‘Sport beweegt je school’ reikt de school de PDCA-cyclus (Plan-  Do -  Check -  Act) aan als leidraad bij het uitbouwen van haar bewegings- en sportbeleid.
De cirkelvorm geeft aan dat er geen begin- en eindpunt is. De school kan instappen op om het even welke stap van de cyclus.

2. Beweging/Sport en AANBOD

Een bewegings- en sportaanbod op school voorziet de uitbouw van een bewegingsrijke omgeving op verschillende momenten van de schooldag: vóór, tijdens, tussen en na de lessen. Aandacht voor de nodige (structurele) maatregelen, faciliteiten en afspraken zijn hierbij noodzakelijk.

3. Beweging/Sport en FOCUS

Met de focussen ‘FIT/FAIR/FUN FOR ALL’ leggen we het accent op een aantal waarden om het bewegings- en sportaanbod te verbreden en te verdiepen en worden er linken gemaakt naar andere  referentiekaders binnen het schoolbeleid.