Concept - Structurele aanpak

De structurele aanpak van ‘Sport beweegt je school’ via de bouwsteen BELEID geeft weer hoe je een bewegings- en sportbeleid ontwikkelt of verbetert op een efficiënte en duurzame manier. Welke stappen en aandachtpunten zijn nodig om aan de slag te gaan?

‘Sport beweegt je school’ gaat procesmatig te werk via de PDCA-cyclus. De school staat centraal en de eigenheid van de school is het uitgangspunt. Deze aanpak vertrekt van wat er al op school gebeurt en op basis van de behoeften en de mogelijkheden van de school. Zo kan de school een aanbod van beweging en sport creëren dat niet uit ad hoc activiteiten bestaat, maar uit activiteiten geïntegreerd in het dagelijkse (school)leven.

‘Sport beweegt je school’ reikt de school  instrumenten aan die het proces toepasbaar maken in de praktijk.

 

SVS Concept-structureel monitoring checklist inspiratieboxen

Checklist

De checklist brengt de actuele situatie van de school in kaart en legt prioritaire werkpunten vast. De school vult de beginsituatie 1 maal in. Dit is de nulmeting bij de aanvang van het traject. Jaarlijks worden daarnaast ook prioritaire werkpunten aangeduid waaraan de school extra aandacht wil schenken. Elke reeds geregistreerde school wordt verzocht zijn prioritaire werkpunten voor het schooljaar ’15-’16 aan te duiden. Dit kunnen mogelijk dezelfde punten zijn als het voorgaande schooljaar.

  • Met het invullen van de checklist registreert en engageert de school zich om haar bewegings- en sportbeleid uit te bouwen.
  • De checklist helpt om de actuele situatie of de beginsituatie van de school in kaart te brengen.
  • Op basis van de balans tussen de actuele situatie (wat doen we reeds?), de behoeften (wat hebben we nodig?), de mogelijkheden (wat kunnen we doen?) en de wensen (wat willen we?) kan de school de meest geschikte prioriteiten selecteren.   Het is vanuit deze selectie dat de school doelstellingen voor haar eigen bewegings- en sportwerking kan formuleren.

Inspiratieboxen

De inspiratieboxen bieden scholen ideeën om een kwalitatief bewegingsaanbod uit te bouwen. Bepaalde inspiratieboxen werken ook inspirerend op beleidsniveau.
Via de inspiratieboxen kan je op zoek gaan naar acties en materialen om invulling te geven aan de prioritaire werkpunten.
Voor de uitwerking van haar acties beschikt de school tevens over een gepersonaliseerde inspiratiebox, samengesteld op basis van haar reële behoeften.  
Bijkomend kan je zoeken op bouwsteen Beleid, Aanbod (voor, tijdens, tussen en na de lessen) en de Focussen (fit, fair en fun for all) en op doelgroep (kleuter-, basis-, secundair -, buitengewoon basis-, buitengewoon secundair onderwijs).

Monitoring

De ‘Monitoring’ is een online-tool om de resultaten te meten en te monitoren. Via deze persoonlijke online ‘Monitoring’ kan de school op elk moment van het schooljaar het proces in kaart brengen van de prioritaire werkpunten die de school selecteerde in haar ‘checklist’.
Op het einde van het schooljaar maken de monitoringlijsten het proces dus zichtbaar dat in de loop van het schooljaar ontwikkeld werd.  
Elke school schrijft bondig het proces uit in de tekstvakken van de monitoringtool. Een school kan dit onderbouwen door documenten ‘te  uploaden’ (zie upload-centrum website).

Voor de kwaliteitszorg en opvolging in de school is monitoring en/of evaluatie een belangrijke stap om te kijken in hoeverre de prioritaire doelstellingen zijn behaald.
De resultaten vormen de basis om in het volgende schooljaar de geselecteerde prioritaire werkpunten verder uit te werken, bij te sturen of te verankeren in het schoolleven.