Wie zijn we ?

De Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)

SVSHet decreet betreffende de organisatie van schoolsport van 13 februari 2009 voorziet dat de Stichting Vlaamse Schoolsport optreedt als overkoepelende en coördinerende instantie voor de schoolsport in Vlaanderen.

Onder de organisatie van schoolsport wordt verstaan:

  • het innoveren, het plannen en het ontwikkelen van schoolsport ;
  • het stimuleren van de wisselwerking tussen het vak- en of leergebied lichamelijke opvoeding en de schoolsport enerzijds en de lokale sportactiviteiten met het oog op levenslange sport- en bewegingsactiviteiten anderzijds ;
  • het organiseren van extra-curriculaire sport- en bewegingsactiviteiten in schools en naschools verband voor de leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs.

De Stichting Vlaamse Schoolsport heeft als missie alle leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs (inclusief het buitengewoon onderwijs) te stimuleren tot een fitte, gezonde en veilige levensstijl en tot een levenslange deelname aan sport- en bewegingsactiviteiten zowel in georganiseerd verband binnen een sportvereniging als in los georganiseerd of ongeorganiseerd verband.

Zij wenst dit te realiseren via ondersteuning  van scholen in het ontwikkelen van een bewegings- en sportbeleid, via het organiseren van bewegings- en sportactiviteiten en via de samenwerking met besturen op alle beleidsniveaus en met alle instanties die haar doelstellingen mee willen realiseren.
Meer info: www.schoolsport.be

Bloso

BlosoSinds 1/04/2006 is Bloso een Intern Verzelfstandigd Agentschap met rechtspersoonlijkheid (IVArp Bloso). Bloso is de sportadministratie van de Vlaamse overheid. Voluit heet Bloso: het Agentschap voor de Bevordering van de Lichamelijke Ontwikkeling, de Sport en de Openluchtrecreatie. Het IVArp Bloso maakt vanaf dezelfde datum deel uit van het beleidsdomein Cultuur, Jeugd, Sport en Media (CJSM).
Naast de uitbating van de 13 sportcentra en de subsidiering van de Vlaamse sportfederaties en de provincies/steden/gemeenten/VGC voor hun Sport voor Allen beleid, is het ook de opdracht van Bloso om  zo veel mogelijk Vlamingen, en vooral de jeugd, te sensibiliseren om aan sport te doen, bij voorkeur op regelmatige basis (=sporten in clubverband).

De werkgroep 'Sport beweegt je school'

De kracht van synergie resulteert in het actieplan ‘Sport beweegt je school’.
De werkgroep ‘Sport beweegt je school’ is een werkgroep met toekomstvisie.  Deze werkgroep  (samengesteld uit medewerkers van SVS en Bloso) legt de nodige flexibiliteit en dynamisch ondernemerschap aan de dag om steeds nieuwe en resultaat gerichte uitdagingen te vinden om alle leerlingen uit het basisonderwijs en secundair onderwijs te stimuleren tot een gezonde, fitte en sportieve levensstijl vandaag én morgen.  

‘Sport beweegt je school’ beoogt:

  • scholen te ondersteunen om een bewegingsstimulerend aanbod te realiseren om onder meer de gezondheidsnorm (60 minuten per dag bewegen) zo maximaal mogelijk te behalen op school
  • scholen stimulansen te bieden tot het creëren van een sportieve dynamiek om zo de sprong te maken van schoolsport naar clubsport