BELEID

Naar bouwsteen "BELEID"


De aanpak van ‘Sport beweegt je school 2.0.’ via de bouwsteen Beleid geeft weer hoe je een bewegings- en sportbeleid ontwikkelt of verbetert op een efficiënte en duurzame manier. 

Welke stappen en aandachtspunten zijn nodig om aan de slag te gaan?

 • ‘Sport beweegt je school’ gaat procesmatig te werk via de PDCA-cyclus
 • De school staat centraal en de eigenheid van de school is het uitgangspunt.
 • Vertrekpunt: wat er al op school gebeurt + de behoeften en de mogelijkheden van de school.

Rekening houdend met deze aandachtspunten kan de school een aanbod van beweging en sport creëren dat niet uit ad hoc activiteiten bestaat, maar uit activiteiten geïntegreerd in het dagelijkse (school)leven.


Als leidraad bij de ontwikkeling van een bewegings- en sportbeleid hanteren we
de PDCA-cyclus:

P LANNING = VOORBEREIDING via  ‘Mijn CHECKLIST’ 

De voorbereiding of planning start met het in kaart brengen van de huidige situatie.

Hoe breng je de huidige situatie in kaart?

 • Via de checklist van ‘Sport beweegt je school 2.0.’ (aanvullend aan de instrumenten van de pedagogische begeleiding).
 • Op basis van de ingevulde checklist detecteert de school de specifieke noden en bepaalt de school de jaarlijkse prioriteiten.

Scholen die nog niet deelnemen aan ‘Sport beweegt je school’ kunnen op ieder moment instappen!

Wil je school dit jaar gelauwerd worden, dan moet je geregistreerd zijn vóór 30 november 2017.

 

Wanneer is je school geregistreerd?

Je bent geregistreerd wanneer je de checklist (36 vragen) invulde én minstens 3 en maximum 5 prioriteiten selecteerde.
Op basis van de aangestipte prioriteiten ontvangt je school een ‘gepersonaliseerde’ inspiratiebox met inspirerende acties, projecten en activiteiten om de prioriteit goed te kunnen uitwerken.


DO = UITVOERING

In deze fase stel je het actieplan op. Je kiest acties, projecten en activiteiten. Je gaat ook na of je deze al of niet samen met partners kan uitwerken.


CHECK = AFRONDING/EVALUATIE via 'Mijn MONITORING'

In de fase ‘Check’ meet je het resultaat. Hiervoor reikt de website een online-tool aan: ‘MIJN MONITORING’.
Op elk moment van het schooljaar kan je verbeteringen, realisaties en progressies in kaart brengen. Zo heb je als school visueel & digitaal een overzicht van de behaalde resultaten.
De in kaart gebrachte resultaten kan je interpreteren en evalueren.


ACT = INTEGRATIE IN HET SCHOOLBELEID

Act is de laatste fase van de cyclus. Hier kan je de acties op basis van de resultaten bijsturen en/of integreren in het schoolbeleid én in het dagelijkse schoolleven.


 

Online instrumenten

Procesmatig werken kan je toepasbaar maken in de praktijk.
‘Sport beweegt je school’ reikt hiervoor online instrumenten aan: een checklist, inspiratieboxen en een monitoring-tool.

CHECKLIST

 • De checklist brengt de actuele situatie van de school in kaart en legt de prioriteiten vast.
 • De checklist is de nulmeting bij de aanvang van het  4-jaarlijkstraject. 
 • De checklist bevat de prioriteiten  waaraan de school extra aandacht wil schenken.

Tips bij het selecteren van de prioriteiten!

Bekijk de haalbaarheid van de mogelijke acties.
De uitwerking van de prioriteiten is een proces is dat tijd vergt, soms verschillende schooljaren.
Het is handig om te bepalen welk werkpunt eenvoudig of minder eenvoudig te realiseren is, welk werkpunt je op korte of op langere termijn kan aanpakken.
Kies niet enkel voor moeilijk te realiseren prioriteiten, maar voor een combinatie.

Opgelet! Na het aanduiden van de prioriteiten is het formuleren van haalbare doelstellingen een vaak vergeten stap.

 

INSPIRATIEBOXEN

Na het bepalen van de prioriteiten en het ‘SMART’ formuleren van de doelstellingen rijst de vraag: hoe  realiseren we dit? Welke acties kan je als school ondernemen om de gekozen  prioriteiten in de praktijk om te zetten? Welke materialen gebruiken we hiervoor? 

Wil je acties uitwerken? Maak gebruik van de gepersonaliseerde inspiratiebox, samengesteld  op basis van de geselecteerde werkpunten /groeikansen van de school.

Heel wat nuttige info vind je ook bij de Bouwstenen Beleid, Aanbod (voor, tijdens, tussen en na de lessen), de Focussen, (fit en gezondheid  en fair en fun) en de Doelgroepen (kleuter-, basis-, secundair-, buitengewoon basis- en buitengewoon secundair onderwijs).

 

MONITORING

Via de online tool ‘Monitoring’:

 • brengt de school het proces in kaart van de prioriteiten die de school selecteerde in haar ‘checklist’;
  wordt  het proces zichtbaar dat in de loop van het schooljaar ontwikkeld werd.

Het resultaat van de monitoring  is het uitgangspunt om in het volgende schooljaar de geselecteerde prioriteiten verder uit te werken, bij te sturen of te verankeren in het schoolleven