FOCUS Fair en Fun

Naar bouwsteen "FOCUS"

 


Beweging en sport  hebben een positief effect op verschillende gebieden. Het is duidelijk dat voldoende beweging een gunstig effect heeft op de fysieke ontwikkeling en de gezondheid.  ‘Sport beweegt je school 2.0’ ondersteunt de positieve relatie tussen beweging en sport en de sociale ontwikkeling (samenwerken, teamgeest, Fair Play, eerlijkheid, verantwoordelijkheid, diversiteit, burgerschap,…).


FAIR PLAY

Ook in het schoolsportgebeuren kennen we de term ‘Fair Play‘.  Bij ‘Fair Play’ denk je aan ‘eerlijk en sportief spelgedrag’, maar in de schoolsport gaat ‘Fair Play’ verder dan dat. ‘Fair Play’ is ‘het hanteren van een aantal afspraken en regels om het bewegen en sporten voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren plezierig te houden’. Het kan nodig zijn om regels aan te passen om het spelplezier te vergroten (kwaliteitsaspect).
Hier gaat het over de waarden en de opvoedkundige meerwaarde, respect voor de mede- en tegenspeler, de creatie van een veilige en aangename omgeving om in te bewegen, te spelen en te sporten. 

‘Fair’ is een gedragscode voor de manier waarop we samen aan beweging en sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken om te gaan en elkaar positief te stimuleren, kunnen we het bewegen en  sporten eerlijk en aantrekkelijk houden en beleeft iedereen plezier aan het bewegen, spelen en sporten.

Voor welke waarden wil ‘Sport beweegt je school’ garant staan?

Omgaan met spelregels, reglementen 

Regels en reglementen zijn de technische richtlijnen of de afspraken die het spel en de sport op een eerlijke manier laten verlopen.
Communiceer de reglementen en de spelregels aan de leerlingen en pas deze consequent toe.

Meer info op schoolsport.be

‘Fair’ is een gedragscode voor de manier waarop we samen aan beweging en sport willen doen

Omgaan met gedragsregels

In ‘Fair’ hou je je niet enkel aan ‘de voorgeschreven regels’, maar besteed je ook aandacht aan  gedragsregels.  Dit in combinatie met realistische doelen zodat iedereen weet hoe zich te gedragen. Uiteraard is dit afhankelijk van de sporttak, recreatie of competitie,  prestatiegericht of gezondheidsgerelateerd.
Betrek de leerlingen bij het opstellen van een ‘fairplaycode ‘ en communiceer deze duidelijk zodat  ze zich ook gedragen volgens de regels van Fair Play:

 • heb respect voor je jezelf als sporter, evenals respect voor je mede- of tegenstrever;
 • aanvaard de spelregels en de beslissingen van de scheidsrechter;
 • beheers steeds jezelf en toon de nodige sportiviteit;
 • geef anderen de kans om mee te doen aan het spel of de sport;
 • wees eerlijk en sport met gelijke kansen;
 • Fair Play telt niet enkel op het veld, maar ook eromheen;
 • toon als leerkracht, begeleider steeds het voorbeeld en reageer bij de minste inbreuk op Fair Play;
 • maak goede afspraken en zorg steeds voor plezier tijdens het sporten;
 • nultolerantie tegen elke vorm van agressie, racisme of zaken in strijd met fairplayregels;
 • zorg voor je persoonlijke gezondheid en die van anderen;
 • eerlijkheid staat voorop in het behalen van een zo goed mogelijk resultaat.

Rekening houden met zowel de officieel vastgelegde als de ongeschreven regels, werkt ‘Fair Play’ de sportiviteit in de hand.

Aan de hand van sensibiliserende acties en materialen, educatieve materialen, praktijkvoorbeelden, …  legt ‘Sport beweegt je school 2.0.’ het accent op het vormende en bredere karakter van de sport en plaatst dit ook op een positieve manier in de kijker.
Ook leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Hoe kan je van een leerling  verwachten dat hij/zij Fair Play hoog in het vaandel draagt, als zijn/haar leerkracht dit zelf niet doet?

 

FUN

Fun is het psychisch welbevinden: een positief gevoel van zelfwaarde zonder mentale problemen zoals angst en depressie.

Hoe realiseer je dit effect?
Dit is afhankelijk van de context waarin je de activiteiten aanbiedt. Dit effect resulteert niet automatisch uit deelname. Wel hangt dit nauw samen met de mate waarin je belang hecht aan de kwaliteit van het bewegings- en sportaanbod. Activiteiten met een positieve ervaring hebben volgende kenmerken: plezier, respect, diversiteit, variatie en het engagement van alle leerlingen bevatten.

In clubs:  
Basisvoorwaarden om fun te kunnen beleven:

 • fairplayregels hanteren en waarborgen
 • nultolerantie tegen elke vorm van agressie en racisme