FOCUS Fair en Fun

Een gezonde, actieve en fitte levensstijl met aandacht voor persoonlijke integriteit, fair play en sociale integriteit.

Naar bouwsteen "FOCUS"


Samen met alle leerlingen, het schoolteam en de schoolomgeving bouwen aan een bewegingsvriendelijke school die volop inzet op een gezonde, actieve en fitte levevensstijl met aandacht voor persoonlijke integriteit (fysieke, psychische en seksuele), fair play en sociale integriteit (solidariteit, diversiteit en inclusie).

‘Sport beweegt je school 2.0’ wil dan ook de school stimuleren om alles te doen wat haalbaar is om de integriteit en het welzijn van leerlingen tijdens bewegings- en sportmomenten te beschermen.  

Hiervoor verwijst ‘Sport beweegt je school2.0’ naar het algemeen raamwerk seksualiteit en beleid-onderwijs, dat scholen helpt om een beleid uit te bouwen rond seksualiteit en lichamelijke integriteit, en een laagdrempelig en educatief instrument: het vlaggensysteem.

Raamwerk seksualiteit en Beleid - onderwijs, kwaliteit, preventie en reactie in jouw school
Dit raamwerk is een werkdocument dat scholen kan helpen bij het uitwerken of aanvullen van het beleid rond lichamelijke en seksuele integriteit, inclusief alle thema’s die daaraan verbonden zijn. Voor elke context zullen telkens andere elementen meer of minder bruikbaar zijn en kan je de verschillende onderdelen aanpassen aan eigen noden. Het raamwerk bundelt een modelvisie, concrete instrumenten en achtergrondinformatie.

In het raamwerk vind je een aantal instrumenten om je beleid vorm te geven:

 • de uitgangspunten voor kwaliteit, preventie en reactie helpen je om fundamentele keuzes te maken in je kwaliteits- preventie- en reactiebeleid. Ze geven richting aan je verder beleidswerk. 
 • de beleidsmatrix geeft je een overzicht van de verschillende werkwijzen, methodes en interventies om een beleid over lichamelijke en seksuele integriteit inhoudelijk vorm te geven. 
 • in de gedragscode verzamel je de richtlijnen voor de medewerkers van je school of organisatie. Met dit instrument maak je een concrete visie op hoe je met jongeren wil omgaan. 
 • het handelingsprotocol beschrijft de stappen die een lid van je team kan zetten wanneer er binnen de school of organisatie een ‘vermoeden, onthulling of vaststelling’ is van seksueel misbruik. 
 • met de checklist omgangsregels maak je afspraken over hoe je met elkaar op vlak van seksualiteit wil omgaan binnen de context van de school.

Meer lezen? https://www.seksuelevorming.be/projecten/raamwerk-seksualiteit-en-beleid

Het Vlaggensysteem: Omgaan met seksueel (grensoverschrijdend) gedrag op school
De uitbreiding met het educatief pakket van Sensoa Vlaggensysteem helpt leerkrachten, directies, zorgcoördinatoren, pedagogische medewerkers grensoverschrijdend gedrag van kinderen en jongeren op school in te schatten en er gepast op te reageren.

Meer lezen?  https://www.seksuelevorming.be/materiaal/sensoa-vlaggensysteem

 


FAIR PLAY

Ook in het schoolsportgebeuren kennen we de term ‘Fair Play‘.  Bij ‘Fair Play’ denk je aan ‘eerlijk en sportief spelgedrag’, maar in de schoolsport gaat ‘Fair Play’ verder dan dat. ‘Fair Play’ is ‘het hanteren van een aantal afspraken en regels om het bewegen en sporten voor zoveel mogelijk kinderen en jongeren plezierig te houden’. Het kan nodig zijn om regels aan te passen om het spelplezier te vergroten (kwaliteitsaspect).
Hier gaat het over de waarden en de opvoedkundige meerwaarde, respect voor de mede- en tegenspeler, de creatie van een veilige en aangename omgeving om in te bewegen, te spelen en te sporten. 

‘Fair’ is een gedragscode voor de manier waarop we samen aan beweging en sport willen doen. Door bewust met die onderlinge afspraken om te gaan en elkaar positief te stimuleren, kunnen we het bewegen en  sporten eerlijk en aantrekkelijk houden en beleeft iedereen plezier aan het bewegen, spelen en sporten.

Voor welke waarden wil ‘Sport beweegt je school’ garant staan?

Omgaan met spelregels, reglementen 

Regels en reglementen zijn de technische richtlijnen of de afspraken die het spel en de sport op een eerlijke manier laten verlopen.
Communiceer de reglementen en de spelregels aan de leerlingen en pas deze consequent toe.

Meer info op moev.be

‘Fair’ is een gedragscode voor de manier waarop we samen aan beweging en sport willen doen

Omgaan met gedragsregels

In ‘Fair’ hou je je niet enkel aan ‘de voorgeschreven regels’, maar besteed je ook aandacht aan  gedragsregels.  Dit in combinatie met realistische doelen zodat iedereen weet hoe zich te gedragen. Uiteraard is dit afhankelijk van de sporttak, recreatie of competitie,  prestatiegericht of gezondheidsgerelateerd.
Betrek de leerlingen bij het opstellen van een ‘fairplaycode ‘ en communiceer deze duidelijk zodat  ze zich ook gedragen volgens de regels van Fair Play:

 • heb respect voor je jezelf als sporter, evenals respect voor je mede- of tegenstrever;
 • aanvaard de spelregels en de beslissingen van de scheidsrechter;
 • beheers steeds jezelf en toon de nodige sportiviteit;
 • geef anderen de kans om mee te doen aan het spel of de sport;
 • wees eerlijk en sport met gelijke kansen;
 • Fair Play telt niet enkel op het veld, maar ook eromheen;
 • toon als leerkracht, begeleider steeds het voorbeeld en reageer bij de minste inbreuk op Fair Play;
 • maak goede afspraken en zorg steeds voor plezier tijdens het sporten;
 • nultolerantie tegen elke vorm van agressie, racisme of zaken in strijd met fairplayregels;
 • zorg voor je persoonlijke gezondheid en die van anderen;
 • eerlijkheid staat voorop in het behalen van een zo goed mogelijk resultaat.

Rekening houden met zowel de officieel vastgelegde als de ongeschreven regels, werkt ‘Fair Play’ de sportiviteit in de hand.

Aan de hand van sensibiliserende acties en materialen, educatieve materialen, praktijkvoorbeelden, …  legt ‘Sport beweegt je school 2.0.’ het accent op het vormende en bredere karakter van de sport en plaatst dit ook op een positieve manier in de kijker.
Ook leerkrachten hebben hierin een voorbeeldfunctie. Hoe kan je van een leerling  verwachten dat hij/zij Fair Play hoog in het vaandel draagt, als zijn/haar leerkracht dit zelf niet doet?

 

FUN

Fun is het psychisch welbevinden: een positief gevoel van zelfwaarde zonder mentale problemen zoals angst en depressie.

Hoe realiseer je dit effect?
Dit is afhankelijk van de context waarin je de activiteiten aanbiedt. Dit effect resulteert niet automatisch uit deelname. Wel hangt dit nauw samen met de mate waarin je belang hecht aan de kwaliteit van het bewegings- en sportaanbod. Activiteiten met een positieve ervaring hebben volgende kenmerken: plezier, respect, diversiteit, variatie en het engagement van alle leerlingen bevatten.

En op school?
Basisvoorwaarden om fun te kunnen beleven:

 • fairplayregels hanteren en waarborgen
 • nultolerantie tegen elke vorm van agressie en racisme